باز سازی ساختمان یا مرمت واژه ای کلی است که مشخص کننده مداخله های فنی عملی به منظور احیا و تداوم زمانی یک اثر هنری و یا یک بنای فرسوده صورت میپذیرد. بازسازی در اکثر مواقع نیازمند خدماتی از قبیل تعمیر یا تعویض کلیه اتصالات نما ساختمان و با تغییر در دکوراسیون بنای مورد نظر و به طور کلی تغییر و تعویض هر آنچه که در یک بنا نیاز به تعمیر و مرمت دارد.