معماری بیومیمتیک
معماری بیومیمتیک
بهمن ۱۴, ۱۳۹۹
تفاوت معماری با معماری داخلی
تفاوت معماری با معماری داخلی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۹
مفاهیم شهرسازی و معماری

مفاهیم شهرسازی و معماری

مفاهیم شهرسازی و معماری را در این مقاله برای شما شرح خواهیم داد .

این مفاهیم ، به صورت ابتدایی و قابل فهم برای عموم بوده است .

معماری

ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻃﺮاﺣﯽ درک وﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻠﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻇﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻈﺮوف آن ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ:

ﻓﻀﺎ

ﺳﺎزه

ﻣﺤﺼﻮرﯾﺖ

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮم و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﮑﻞ، رﻧﮓ، ﺑﺎﻓﺖ، ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﻮح، ﻟﺒﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ در ﻓﻀﺎ- زﻣﺎن :

دﺳﺘﺮﺳﯽ و ورود
ﺷﮑﻞ ﻣﺴﯿﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ
دﯾﺪﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ( ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾی) ﻧﻮر، دﯾﺪ، ﻻﻣﺴﻪ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ که فراهم می شود به وسیله تکنولوژی :

ﺳﺎزه و ﻣﺤﺼﻮرﯾﺖ آﺳﺎﯾﺶ و ﺣﻔﺎظ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه ﭘﺎﯾﺪاری و دوام که ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ  برنامه به صورت :

اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت، اﻟﺰاﻣﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ که هماهنگ می باشد با زمینه اثر نسبت به :

ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺤﯿﻂ  ، اﻗﻠﯿﻢ: آﻓﺘﺎب، ﺑﺎد، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺟﻔﺮاﻓﯿﺎ: ﺧﺎک، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و آب ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﺎن

مفاهیم شهرسازی و معماری

انواع نظم

فیزکی :

ﻓﺮم و ﻓﻀﺎ ، ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ، داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ادراکی :

ادراک ﺣﺴﯽ و ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن

مفهومی :

درک و ﻓﻬﻢ رواﺑﻂ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻨﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ

ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺤﯿﻂ  ، اﻗﻠﯿﻢ: آﻓﺘﺎب، ﺑﺎد، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺟﻔﺮاﻓﯿﺎ: ﺧﺎک، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و آب ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﺎن

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﯾﻪ برای شناسایی

نقطه ، خط ، سطح ، حجم

نقطه :

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻓﻀﺎ
اﯾﺴﺘﺎ ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻃﺮاف
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای :

داﯾﺮه  ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ، ﮐﺮه

خط ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺼﺮی ﺟﻬﺖ ، ﺣﺮﮐﺖ و رﺷﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده:
ﺗﺮﮐﯿﺐ، اﺗﺼﺎل ، ﻣﺠﺎورت، ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﻮ ﯾﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮ