اسفند ۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

portfolio.8

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی
اسفند ۵, ۱۳۹۶
بازسازی و نوسازی

portfolio.7

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی
اسفند ۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

portfolio.6

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
طراحی داخلی

Portfolio.5

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

Portfolio.4

پروژه بازسازی و مقاوم سازی آزمایشگاه بیمارستان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
بازسازی و نوسازی

Portfolio .3

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
بازسازی و نوسازی

۲ .Portfolio

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
بازسازی و نوسازی

Portfolio 1

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی