بازسازی و نوسازی
portfolio.7
اسفند ۵, ۱۳۹۶
مساجد دوران معاصر
سیر نزولی طراحی مساجد دوران معاصر
اسفند ۵, ۱۳۹۶
ساخت و ساز

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه مرکز درمانی